Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym.


nie-można-nauczyć-człowieka-niczego-można-tylko-pomóc-odnaleźć-mu-to-w-nim-samym
galileuszniemożnanauczyćczłowiekaniczegotylkopomócodnaleźćmutonimsamymnie możnamożna nauczyćnauczyć człowiekaczłowieka niczegomożna tylkotylko pomócpomóc odnaleźćodnaleźć muw nimnim samymnie można nauczyćmożna nauczyć człowiekanauczyć człowieka niczegomożna tylko pomóctylko pomóc odnaleźćpomóc odnaleźć mumu to ww nim samymnie można nauczyć człowiekamożna nauczyć człowieka niczegomożna tylko pomóc odnaleźćtylko pomóc odnaleźć muodnaleźć mu to wmu to w nimnie można nauczyć człowieka niczegomożna tylko pomóc odnaleźć mupomóc odnaleźć mu to wodnaleźć mu to w nimmu to w nim samym

Nie możesz człowieka nauczyć niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie.Można dru­giego człowieka zniewo­lić, zdep­tać, zniszczyć, ale nie można go opa­nować, nie można nim kiero­wać tak, jak kieru­je się przed­miota­mi na­leżący­mi do przy­rody nieożywionej.Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było.Można dawać rady, ale nie można nauczyć postępowania.Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.Wszystko można wytłumaczyć, niczego nie można usprawiedliwić.