Nie można oce­nić właści­wie mo­zaiki, dopóki nie spoj­rzy się na nią z pew­nej od­ległości. Zbliżając się do niej, gu­bisz się tyl­ko w szczegółach. Wyz­wa­lając się z jed­ne­go szczegółu, grzęźniesz w innym.


nie-można-oce­ć-właś­wie-mo­zaiki-dopóki-nie spoj­rzy ę-na ą-z pew­nej-od­ległoś-zbliżając ę-do niej-gu­bisz ę-tyl­ko
a » kōbō abe » kobieta z wydmniemożnaoce­nićwłaści­wiemo­zaikidopókinie spoj­rzy sięna niąz pew­nejod­ległościzbliżając siędo niejgu­bisz siętyl­kow szczegółachwyz­wa­lając sięz jed­ne­goszczegóługrzęźnieszw innymnie możnamożna oce­nićoce­nić właści­wiewłaści­wie mo­zaikidopóki nie spoj­rzy sięnie spoj­rzy się na niąna nią z pew­nejz pew­nej od­ległościzbliżając się do niejgu­bisz się tyl­kotyl­ko w szczegółachwyz­wa­lając się z jed­ne­goz jed­ne­go szczegóługrzęźniesz w innymnie można oce­nićmożna oce­nić właści­wieoce­nić właści­wie mo­zaikidopóki nie spoj­rzy się na niąnie spoj­rzy się na nią z pew­nejna nią z pew­nej od­ległościgu­bisz się tyl­ko w szczegółachwyz­wa­lając się z jed­ne­go szczegółu

Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość. -Aurore Dudevant (George Sand)
jeśli-nie można-kochać-wyłącznie-jed­nej-oso­by-przez-całe-życie-niech-przy­naj­mniej-będzie-sze­reg-lat-gdy-wie­rzy ę-w taką
Nig­dy jeszcze nie ut­wier­dziłem się moc­niej w kojącej pew­ności. Jes­tem oby­wate­lem Ziemi, dzie­dzi­cem nie tyl­ko Greków i Rzy­mian, ale pra­wie nieskończoności. -Zbigniew Herbert
nig­dy-jeszcze-nie ut­wier­dziłem ę-moc­niej-w kojącej-pew­noś-jes­tem oby­wate­lem-ziemi-dzie­dzi­cem-nie tyl­ko-greków