– Nie można pojąć krzywdy, jeśli jej się samemu nie doznało. – Można – jeżeli się samemu krzywdziło.


nie-można-pojąć-krzywdy-śli-jej-ę-samemu-nie-doznało-można-żeli-ę-samemu-krzywdziło
zofia nałkowskaniemożnapojąćkrzywdyjeślijejsięsamemuniedoznałomożnajeżelikrzywdziło– nienie możnamożna pojąćpojąć krzywdyjeśli jejjej sięsię samemusamemu nienie doznało– możnamożna –– jeżelijeżeli sięsię samemusamemu krzywdziło– nie możnanie można pojąćmożna pojąć krzywdyjeśli jej sięjej się samemusię samemu niesamemu nie doznało– można –można – jeżeli– jeżeli sięjeżeli się samemusię samemu krzywdziło– nie można pojąćnie można pojąć krzywdyjeśli jej się samemujej się samemu niesię samemu nie doznało– można – jeżelimożna – jeżeli się– jeżeli się samemujeżeli się samemu krzywdziło– nie można pojąć krzywdyjeśli jej się samemu niejej się samemu nie doznało– można – jeżeli sięmożna – jeżeli się samemu– jeżeli się samemu krzywdziło

Nie można pytać życia o sens, można mu tylko samemu sens nadać.Nie wolno się na swoją epokę boczyć, nie wyrządzając sobie samemu krzywdy.Jakie to chwilami straszne, że nie można obarczyć bliźniego własnymi obsesjami i zmorami, że trzeba je nosić samemu.Niezależność. Hodowana dla samej siebie wyrasta jak dzikie, mocne drzewo. I trudno ją pokonać. A na decyzję wykarczowania nie można się zdobyć. Bo jak karczować coś, co się samemu długo pielęgnowało?Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi.Można kochać i chodzić samemu po ciemku z przyjaźnią jest inaczej - ta zawsze wzajemna.