Nie można powiedzieć nic niedorzecznego, czego by już jaki filozof nie powiedział.


nie-można-powiedzieć-nic-niedorzecznego-czego-by-już-jaki-filozof-nie-powiedział
cyceronniemożnapowiedziećnicniedorzecznegoczegobyjużjakifilozofniepowiedziałnie możnamożna powiedziećpowiedzieć nicnic niedorzecznegoczego byby jużjuż jakijaki filozoffilozof nienie powiedziałnie można powiedziećmożna powiedzieć nicpowiedzieć nic niedorzecznegoczego by jużby już jakijuż jaki filozofjaki filozof niefilozof nie powiedziałnie można powiedzieć nicmożna powiedzieć nic niedorzecznegoczego by już jakiby już jaki filozofjuż jaki filozof niejaki filozof nie powiedziałnie można powiedzieć nic niedorzecznegoczego by już jaki filozofby już jaki filozof niejuż jaki filozof nie powiedział

Nie można po­wie­dzieć nic niedorzeczne­go, cze­go by już ja­ki fi­lozof nie powiedział. Ni­hil tam ab­surde di­ci po­test, quod non di­catur ad ali­quo philosophorum.Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki.Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać, ale kiedy nie można nic ująć.I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej.Można odeb­rać mi światło, bym już nig­dy nic nie uj­rzała... Można związać me ciało, bym już nig­dy więcej nie uciekła... Można też odeb­rać mi zmysły, bym przes­tała odróżniać sny od rzeczy­wis­tości... Ale nikt nie od­bie­rze mi wyobraźni.