Nie można roz­ma­wiać se­rio z ludźmi nie mający­mi poczu­cia humoru.


nie-można-roz­­wiać-se­rio-z ludźmi-nie mający­mi-poczu­cia-humoru
karol kordniemożnaroz­ma­wiaćse­rioz ludźminie mający­mipoczu­ciahumorunie możnamożna roz­ma­wiaćroz­ma­wiać se­riose­rio z ludźmiz ludźmi nie mający­minie mający­mi poczu­ciapoczu­cia humorunie można roz­ma­wiaćmożna roz­ma­wiać se­rioroz­ma­wiać se­rio z ludźmise­rio z ludźmi nie mający­miz ludźmi nie mający­mi poczu­cianie mający­mi poczu­cia humorunie można roz­ma­wiać se­riomożna roz­ma­wiać se­rio z ludźmiroz­ma­wiać se­rio z ludźmi nie mający­mise­rio z ludźmi nie mający­mi poczu­ciaz ludźmi nie mający­mi poczu­cia humorunie można roz­ma­wiać se­rio z ludźmimożna roz­ma­wiać se­rio z ludźmi nie mający­miroz­ma­wiać se­rio z ludźmi nie mający­mi poczu­ciase­rio z ludźmi nie mający­mi poczu­cia humoru

Su­mienie - mecha­nizm ludzkiego umysłu mający na ce­lu budze­nie bo­jaźni i strachu , a także tworze­nie poczu­cia winy.Dlacze­go śmierć nie ma poczu­cia humoru? Bo nig­dy w życiu nie poz­nała dowcipu Nie można rozmawiać serio z ludźmi nie mającymi poczucia humoru.Tan­de­ta mu­si z na­tury rzeczy zniep­ra­wiać i wy­kośla­wiać wrodzo­ne poczu­cie piękna.Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem? Mówić można z każdym - roz­ma­wiać bar­dzo mało z kim.