Nie można twierdzić, że cywilizacja się nie rozwija. Wszak w każdej nowej wojnie zabijają ludzi w ulepszony sposób.


nie-można-twierdzić-że-cywilizacja-ę-nie-rozwija-wszak-w-każdej-nowej-wojnie-zabijają-ludzi-w-ulepszony-sposób
will rogersniemożnatwierdzićżecywilizacjasięnierozwijawszakkażdejnowejwojniezabijająludziulepszonysposóbnie możnamożna twierdzićże cywilizacjacywilizacja sięsię nienie rozwijawszak ww każdejkażdej nowejnowej wojniewojnie zabijajązabijają ludziludzi ww ulepszonyulepszony sposóbnie można twierdzićże cywilizacja sięcywilizacja się niesię nie rozwijawszak w każdejw każdej nowejkażdej nowej wojnienowej wojnie zabijająwojnie zabijają ludzizabijają ludzi wludzi w ulepszonyw ulepszony sposóbże cywilizacja się niecywilizacja się nie rozwijawszak w każdej nowejw każdej nowej wojniekażdej nowej wojnie zabijająnowej wojnie zabijają ludziwojnie zabijają ludzi wzabijają ludzi w ulepszonyludzi w ulepszony sposóbże cywilizacja się nie rozwijawszak w każdej nowej wojniew każdej nowej wojnie zabijająkażdej nowej wojnie zabijają ludzinowej wojnie zabijają ludzi wwojnie zabijają ludzi w ulepszonyzabijają ludzi w ulepszony sposób

Nie można twier­dzić, że cy­wili­zac­ja się nie roz­wi­ja. Wszak w każdej no­wej woj­nie za­bijają ludzi w ulep­szo­ny sposób. -Will Rogers
nie-można-twier­dzić-że cy­wili­zac­ja ę-nie roz­wi­ja-wszak w każdej-no­wej-woj­nie-za­bijają-ludzi-w ulep­szo­ny-sposób
Zawsze można twierdzić, że jest się artystą i nikt nie może udowodnić, że się nim nie jest. -Jadwiga Rutkowska
zawsze-można-twierdzić-że-jest-ę-artystą-i-nikt-nie-może-udowodnić-że-ę-nim-nie-jest
Wszak ot­rzy­mała cu­dow­ny dar: życie. Cza­sami jest ono w ok­rutny sposób od­biera­ne zbyt szyb­ko, ale liczyło się to, co się z nim uczy­niło, a nie jak długo trwało. -Cecelia Ahern
wszak-ot­rzy­ła-cu­dow­ny-dar-życie-cza­sami jest ono-w ok­rutny-sposób-od­biera­ne-zbyt-szyb­ko-ale-liczyło ę-to-co ę-z nim
Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć