Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi.


nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
yehudi menuhinniemożnaubiegaćsięjakiekolwiekprawaludzkiedopókiniejestsamemustanieprzemówićdowrogówdopomócimpożytecznymdlainnychludzinie możnamożna ubiegaćubiegać sięo jakiekolwiekjakiekolwiek prawaprawa ludzkiedopóki nienie jestjest sięsię samemusamemu ww staniestanie przemówićprzemówić dodo wrogówwrogów ii dopomócdopomóc imdopóki nienie jestjest sięsię pożytecznympożytecznym dladla innychinnych ludzinie można ubiegaćmożna ubiegać sięubiegać się osię o jakiekolwieko jakiekolwiek prawajakiekolwiek prawa ludzkiedopóki nie jestnie jest sięjest się samemusię samemu wsamemu w staniew stanie przemówićstanie przemówić doprzemówić do wrogówdo wrogów iwrogów i dopomóci dopomóc imdopóki nie jestnie jest sięjest się pożytecznymsię pożytecznym dlapożytecznym dla innychdla innych ludzi

Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko.Społeczeństwo oparte na literze prawa i nigdy nie mierzące wyżej nie jest w stanie wykorzystać pełnego zakresu ludzkich możliwości. Litera prawa jest zbyt chłodna i sformalizowana, aby mieć korzystny wpływ na społeczeństwo. Ilekroć tkanka życia przeplata się z relacjami natury prawnej, powstaje atmosfera duchowej miernoty paraliżującej najszlachetniejsze ludzkie impulsy.[...] Kiedy problem osiągnie określony poziom, myślenie [...]Jest jed­no ludzkie ciało. Dopóki człowieko­wi nie wy­rośnie trze­cia no­ga, al­bo ręka wszys­tkie sztu­ki wal­ki opierać się będą na tych sa­mych zasadach.Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie