Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi.


nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
stanisław lemniemożnauwie­rzyćw pa­nabo­gatyl­kood wie­dzyże to namdob­rzezrobinie możnamożna uwie­rzyćuwie­rzyć w pa­naw pa­na bo­gabo­ga tyl­kotyl­ko od wie­dzyże to nam dob­rzedob­rze zrobinie można uwie­rzyćmożna uwie­rzyć w pa­nauwie­rzyć w pa­na bo­gaw pa­na bo­ga tyl­kobo­ga tyl­ko od wie­dzyże to nam dob­rze zrobinie można uwie­rzyć w pa­namożna uwie­rzyć w pa­na bo­gauwie­rzyć w pa­na bo­ga tyl­kow pa­na bo­ga tyl­ko od wie­dzynie można uwie­rzyć w pa­na bo­gamożna uwie­rzyć w pa­na bo­ga tyl­kouwie­rzyć w pa­na bo­ga tyl­ko od wie­dzy

By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli Dob­rze jest wie­rzyć w Bo­ga, bo zaw­sze ma się świado­mość że nie mówi się tyl­ko do siebie, ale do ko­goś tam w górze i że zos­ta­niemy wysłuchani...Pos­ta­nowiłam kochać siebie.Dob­rze się trak­to­wać. I myśleć tyl­ko o so­bie. Nikt in­ny za mnie te­go nie zrobi.Wszys­tko w co można uwie­rzyć, odzwier­dcied­la prawdę.Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko.