Nie można uwierzyć w Pana Boga tylko od wiedzy, że to nam dobrze zrobi.


nie-można-uwierzyć-w-pana-boga-tylko-od-wiedzy-że-to-nam-dobrze-zrobi
stanisław lemniemożnauwierzyćpanabogatylkoodwiedzyżetonamdobrzezrobinie możnamożna uwierzyćuwierzyć ww panapana bogaboga tylkotylko odod wiedzynam dobrzedobrze zrobinie można uwierzyćmożna uwierzyć wuwierzyć w panaw pana bogapana boga tylkoboga tylko odtylko od wiedzyże to namnam dobrze zrobinie można uwierzyć wmożna uwierzyć w panauwierzyć w pana bogaw pana boga tylkopana boga tylko odboga tylko od wiedzyże to nam dobrzenie można uwierzyć w panamożna uwierzyć w pana bogauwierzyć w pana boga tylkow pana boga tylko odpana boga tylko od wiedzyże to nam dobrze zrobi

Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi.Na pustyni ze dwa lub trzy razy dziennie można zobaczyć twarz Pana Boga.Tylko w to, czego się nie widzi, można bez reszty uwierzyć.Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Trudno od ludzi wymagać wdzięczności, skoro wszyscy tacy jesteśmy niewdzięczni wobec Pana Boga. Ciągle utyskujemy, że nas nie dość obdarza, jakby się to nam należało.Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że