Nie można zacząć żyć od nowa. Możesz rzu­cić pa­lenie, zmienić na­wyki, wyjechać... Możesz wszys­tko zmienić. Ale wy­darze­nia, które Cię uk­ształto­wały zostaną I wspom­nienia także...


nie-można-zacząć-żyć-od nowa-możesz-rzu­ć-pa­lenie-zmienić-na­wyki-wyjechać-możesz-wszys­tko-zmienić-ale-wy­darze­nia-które
andreaniemożnazacząćżyćod nowamożeszrzu­cićpa­leniezmienićna­wykiwyjechaćwszys­tkozmienićalewy­darze­niaktórecięuk­ształto­wałyzostanąwspom­nieniatakżenie możnamożna zacząćzacząć żyćżyć od nowamożesz rzu­cićrzu­cić pa­leniezmienić na­wykiwyjechać możeszmożesz wszys­tkowszys­tko zmienićale wy­darze­niaktóre cięcię uk­ształto­wałyuk­ształto­wały zostanązostaną ii wspom­nieniawspom­nienia takżenie można zacząćmożna zacząć żyćzacząć żyć od nowamożesz rzu­cić pa­leniewyjechać możesz wszys­tkomożesz wszys­tko zmienićktóre cię uk­ształto­wałycię uk­ształto­wały zostanąuk­ształto­wały zostaną izostaną i wspom­nieniai wspom­nienia także

Wpraw­dzie nie można zmienić przeszłości, ale można zmienić wspomnienia.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Brała żylet­ki, cyr­kiel , nożyczki... Wszys­tko, by było os­tre. Cieła so­bie ręce, nogi... Nie dla­tego, że chciała się za­bić, lecz po to, by zmienić. Zmienić ból psychiczny w fi­zyczny, który był bar­dziej do zniesienia...Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości.Wie­działam, że kiedyś będę miała ta­ki dylemat, lis­ty to niewy­powie­dziane słowa, emoc­je i uczucia. Pa­lenie ich to tak jak­by pa­lenie części sa­mego siebie. Ale wie­działam, że będę miała ta­ki dylemat. Do pieca z ty­mi uczu­ciami, bo niektóre uczu­cia to ta­kie więzienia i nie możesz zacząć żyć dopóki się ich nie pozbędziesz. Czas uwol­nić się od Ciebie! *Paw­li­kow­ska-Jas­norzew­ska -