Nie można zapomnieć... Ale można uda­wać, że się nie pamięta.


nie-można-zapomnieć-ale-można-uda­wać-że ę-nie pamię
próbujpatrzećkolorowoniemożnazapomniećaleuda­waćże sięnie pamiętanie możnamożna zapomniećzapomnieć aleale możnamożna uda­waćże się nie pamiętanie można zapomniećmożna zapomnieć alezapomnieć ale możnaale można uda­waćnie można zapomnieć alemożna zapomnieć ale możnazapomnieć ale można uda­waćnie można zapomnieć ale możnamożna zapomnieć ale można uda­wać

Można zapomnieć zdobywcy i grabież, i nawet gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu, jeżeli próbuje to naukowo uzasadnić. -Ludwik Hirszfeld
można-zapomnieć-zdobywcy-i-grabież-i-nawet-gwałt-ale-nie-można-przebaczyć-uczonemu-żeli-próbuje-to-naukowo-uzasadnić
Dlacze­go można powtórzyć za­pamiętaną me­lodię, a nie można za­pamięta­nego śmiechu?  -Krystyna Siesicka
dlacze­go-można-powtórzyć-za­pamiętaną-me­lodię-a nie można-za­pamię­nego-śmiechu 
Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
Można zaprowadzić dziecko do szkoły, ale nie uda się zmusić go do myślenia. -Elbert Hubbart
można-zaprowadzić-dziecko-do-szkoły-ale-nie-uda-ę-zmusić-go-do-myślenia
Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając. -Romano Guardini
można-mieć-okresy-w-których-modlitwa-kuleje-ale-nie-można-utrzymać-wiary-na-stałe-nie-modląc-ę-tak-jak-nie-można-żyć-nie-oddychając