Nie mogę go stra­cić, bo jeśli stracę to ciało, to stracę również i włas­ne i nie zos­ta­nie mi nic prócz duszy.


nie-mogę-go stra­ć-bo śli-stracę-to ciało-to stracę-również-i włas­ne-i nie zos­­nie-mi nic-prócz-duszy
marek hłaskoniemogęgo stra­cićbo jeślistracęto ciałoto stracęrównieżi włas­nei nie zos­ta­niemi nicpróczduszynie mogęmogę go stra­cićbo jeśli stracęstracę to ciałoto stracę równieżrównież i włas­nei włas­ne i nie zos­ta­niei nie zos­ta­nie mi nicmi nic próczprócz duszynie mogę go stra­cićbo jeśli stracę to ciałoto stracę również i włas­nerównież i włas­ne i nie zos­ta­niei włas­ne i nie zos­ta­nie mi nici nie zos­ta­nie mi nic próczmi nic prócz duszyto stracę również i włas­ne i nie zos­ta­nierównież i włas­ne i nie zos­ta­nie mi nici włas­ne i nie zos­ta­nie mi nic próczi nie zos­ta­nie mi nic prócz duszyto stracę również i włas­ne i nie zos­ta­nie mi nicrównież i włas­ne i nie zos­ta­nie mi nic próczi włas­ne i nie zos­ta­nie mi nic prócz duszy

Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko?Za­nim wy­powiem słowo Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział.Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział(...)... Du­ma i uprzedzenie Wczo­raj się do­wie­działam że mogłam stra­cic przy­jaciółkę na zaw­sze, po­wie­działa mi co zro­biła - cos co mogło skończyć jej życie....a ja nie mogę dojść do ciebie bo jes­tem świado­ma jak niewiele bra­kowało żebym ja stra­ciła...nie pot­ra­fie te­raz dojść do siebie....Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.