Nie mogę uwie­rzyć, że tak nor­malnie wyglądam na zewnątrz, choć w środ­ku mam kom­plet­ne pobojowisko.


nie-mogę-uwie­rzyć-że tak-nor­malnie-wyglądam-na zewnątrz-choć-w środ­ku-mam-kom­plet­ne-pobojowisko
c » suzanne collins » kosogłosniemogęuwie­rzyćże taknor­malniewyglądamna zewnątrzchoćw środ­kumamkom­plet­nepobojowiskonie mogęmogę uwie­rzyćże tak nor­malnienor­malnie wyglądamwyglądam na zewnątrzchoć w środ­kuw środ­ku mammam kom­plet­nekom­plet­ne pobojowiskonie mogę uwie­rzyćże tak nor­malnie wyglądamnor­malnie wyglądam na zewnątrzchoć w środ­ku mamw środ­ku mam kom­plet­nemam kom­plet­ne pobojowiskoże tak nor­malnie wyglądam na zewnątrzchoć w środ­ku mam kom­plet­new środ­ku mam kom­plet­ne pobojowiskochoć w środ­ku mam kom­plet­ne pobojowisko

Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie.By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Obec­nie społeczeństwo nie ocze­kuje już usług kom­po­zytorów. Ko­lesiowi w dre­siku, pod­czas jog­gingu, kom­po­zytor jest tak przy­dat­ny jak gówno di­nozaura na środ­ku ścieżki.Opi­sać szczęście? Ja to zro­bić mogę To ta­ka Ko­bieta chodząca po mej głowie Po pla­necie to blon­dynka czy bru­net­ka Wyz­nać się nie umiem bo ta­kie ko­lory wid­nieją na Jej głowie Jest bar­dzo piękna jak Ją widzę to uwie­rzyć nie mogę Dla mnie to Księżniczka z diamen­tową ko­roną na głowie Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Tyl­ko w miłości kom­plet­ne ze­ro może być dla ko­goś wszystkim.