Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę.


nie-mogłam-da­lej-ę-okłamy­wać-kłam­stwo um­niej­szyłoby-war­tość-naszych-przeżyć-a ja te­go-nie chcę
nicholas sparksniemogłamda­lejcięokłamy­waćkłam­stwo um­niej­szyłobywar­tośćnaszychprzeżyća ja te­gonie chcęnie mogłammogłam da­lejda­lej cięcię okłamy­waćkłam­stwo um­niej­szyłoby war­tośćwar­tość naszychnaszych przeżyća ja te­go nie chcęnie mogłam da­lejmogłam da­lej cięda­lej cię okłamy­waćkłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszychwar­tość naszych przeżyćnie mogłam da­lej cięmogłam da­lej cię okłamy­waćkłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyćnie mogłam da­lej cię okłamy­wać

Nie można ko­goś okłamy­wać nie­chcący. Jeżeli nie­chcący wpro­wadziło się ko­goś w błąd, to nie jest żad­ne okłamy­wanie, tyl­ko niefor­tunna pomyłka. -Krystyna Siesicka
nie-można-ko­goś-okłamy­wać-nie­chcący-jeżeli nie­chcący-wpro­wadziło ę-ko­goś-w błąd-to nie jest żad­ne-okłamy­wanie
Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować. -Anulasek
sta­-plyn­ne-za chodze­nie-w głowe-po każdej-burzy-w szklan­-wo­dy-ja wiem-da­lej-chce-da­lej da­lej-chce-próbować