Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne.


nie-mu­simy ę-rozmnażać-możemy-po­sadzić-dom-możemy-wy­budo­wać-drzewo-w-su­mie-jest mi to obojętne
kurt cobainniemu­simy sięrozmnażaćmożemypo­sadzićdomwy­budo­waćdrzewosu­miejest mi to obojętnenie mu­simy sięmu­simy się rozmnażaćmożemy po­sadzićpo­sadzić dommożemy wy­budo­waćwy­budo­wać drzewow su­miesu­mie jest mi to obojętnenie mu­simy się rozmnażaćmożemy po­sadzić dommożemy wy­budo­wać drzewow su­mie jest mi to obojętne

Ja nie miałam planów na życie, Ty za to je miałeś. Chciałeś wy­budo­wać dom, za­sadzić drze­wo i spłodzić syna. Moim udziałem było tyl­ko to żeby za­mie­szkać w tym do­mu, pod­le­wać Two­je drze­wo i urodzić Ci syna. Ja nie miałam planów, Ty sam to zaplanowałeś.Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe.To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci.Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem! Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.