Nie mu­sisz stać obok bym mogła poczuć ciepło twe­go serca... ...ciałem możesz być na końcu świata, ale duszą sie­dzisz na mym ramieniu.


nie-mu­sisz-stać-obok-bym-mogła-poczuć-ciepło-twe­go-serca-ciałem-możesz-być-na końcu-świata-ale-duszą-sie­dzisz-na mym-ramieniu
papużkaniemu­siszstaćobokbymmogłapoczućciepłotwe­gosercaciałemmożeszbyćna końcuświataaledusząsie­dziszna mymramieniunie mu­siszmu­sisz staćstać obokobok bymbym mogłamogła poczućpoczuć ciepłociepło twe­gotwe­go sercaserca ciałemciałem możeszmożesz byćbyć na końcuna końcu świataale dusząduszą sie­dziszsie­dzisz na mymna mym ramieniunie mu­sisz staćmu­sisz stać obokstać obok bymobok bym mogłabym mogła poczućmogła poczuć ciepłopoczuć ciepło twe­gociepło twe­go sercatwe­go serca ciałemserca ciałem możeszciałem możesz byćmożesz być na końcubyć na końcu świataale duszą sie­dziszduszą sie­dzisz na mymsie­dzisz na mym ramieniunie mu­sisz stać obokmu­sisz stać obok bymstać obok bym mogłaobok bym mogła poczućbym mogła poczuć ciepłomogła poczuć ciepło twe­gopoczuć ciepło twe­go sercaciepło twe­go serca ciałemtwe­go serca ciałem możeszserca ciałem możesz byćciałem możesz być na końcumożesz być na końcu świataale duszą sie­dzisz na mymduszą sie­dzisz na mym ramieniunie mu­sisz stać obok bymmu­sisz stać obok bym mogłastać obok bym mogła poczućobok bym mogła poczuć ciepłobym mogła poczuć ciepło twe­gomogła poczuć ciepło twe­go sercapoczuć ciepło twe­go serca ciałemciepło twe­go serca ciałem możesztwe­go serca ciałem możesz byćserca ciałem możesz być na końcuciałem możesz być na końcu świataale duszą sie­dzisz na mym ramieniu

Naj­większa tęskno­ta jest wte­dy, gdy sie­dzisz obok ko­goś i wiesz, że nie możesz go mieć  -Ewelius
naj­większa-tęskno­-jest wte­dy-gdy-sie­dzisz-obok-ko­goś-i wiesz-że nie możesz-go mieć