Nie mu­sisz stać obok bym mogła poczuć ciepło twe­go serca... ...ciałem możesz być na końcu świata, ale duszą sie­dzisz na mym ramieniu.


nie-mu­sisz-stać-obok-bym-mogła-poczuć-ciepło-twe­go-serca-ciałem-możesz-być-na końcu-świata-ale-duszą-sie­dzisz-na mym-ramieniu
papużkaniemu­siszstaćobokbymmogłapoczućciepłotwe­gosercaciałemmożeszbyćna końcuświataaledusząsie­dziszna mymramieniunie mu­siszmu­sisz staćstać obokobok bymbym mogłamogła poczućpoczuć ciepłociepło twe­gotwe­go sercaserca ciałemciałem możeszmożesz byćbyć na końcuna końcu świataale dusząduszą sie­dziszsie­dzisz na mymna mym ramieniunie mu­sisz staćmu­sisz stać obokstać obok bymobok bym mogłabym mogła poczućmogła poczuć ciepłopoczuć ciepło twe­gociepło twe­go sercatwe­go serca ciałemserca ciałem możeszciałem możesz byćmożesz być na końcubyć na końcu świataale duszą sie­dziszduszą sie­dzisz na mymsie­dzisz na mym ramieniunie mu­sisz stać obokmu­sisz stać obok bymstać obok bym mogłaobok bym mogła poczućbym mogła poczuć ciepłomogła poczuć ciepło twe­gopoczuć ciepło twe­go sercaciepło twe­go serca ciałemtwe­go serca ciałem możeszserca ciałem możesz byćciałem możesz być na końcumożesz być na końcu świataale duszą sie­dzisz na mymduszą sie­dzisz na mym ramieniunie mu­sisz stać obok bymmu­sisz stać obok bym mogłastać obok bym mogła poczućobok bym mogła poczuć ciepłobym mogła poczuć ciepło twe­gomogła poczuć ciepło twe­go sercapoczuć ciepło twe­go serca ciałemciepło twe­go serca ciałem możesztwe­go serca ciałem możesz byćserca ciałem możesz być na końcuciałem możesz być na końcu świataale duszą sie­dzisz na mym ramieniu

Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Jes­tem artystką wyz­na­je ci za dużo i tak trochę narcystycznie i bez­wstyd­nie za razem osaczo­na i uwięziona przez jed­no westchnienie na uczcie szeptów i jęków odgłosem uderzeń twe­go serca ah wie­cznie pa­dam u twych stóp po­kona­na i gdy­bym nie mogła spróbo­wać twe­go pocałunku sprze­dałabym serce życie popłynęło tak łatwo a ja tak zagubiona i Bóg jest mym świadkiem że wołam cię nocami po­woli po­padam w cza­row­ny obłęd fan­tazja sta­je się rzeczywistością i budzi się namiętność gdy mam cię w ramionach os­tatnia miłos­na pieszczota os­tatnie oddanie.  No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec.Naj­większa tęskno­ta jest wte­dy, gdy sie­dzisz obok ko­goś i wiesz, że nie możesz go mieć Nie możesz stać się człowiekiem, przej­mując po pros­tu kon­trolę nad ludzkim ciałem.Tyl­ko w Twe ra­miona chcę się wtu­lić mocno. Po to żeby czuć Cię, gdy jest mi strasznie źle. Ciepło Twoich pier­si nie zwyk­le kojąco, Działa na mą duszę, miłość spełnić chce. Niety­kal­ność Twe­go ciała ce­nię so­bie bardzo. Chcę cza­sami poczuć Twe­go ser­ca bicie. Dziś dziewic­twem, ludzie często gardzą. Ja je sza­nuję, kocham Cię niesamowicie.