Nie myślmy, że katechizm to książka szkolna dobra dla prostaczków, dla nieuczonych. O nie; katechizm to podstawa życia według woli Kościoła Świętego, to najjaśniejsze - w praktycznej, do życia codziennego przystosowanej formie - streszczenie woli Chrystusa.


nie-myślmy-że-katechizm-to-książka-szkolna-dobra-dla-prostaczków-dla-nieuczonych-o-nie-katechizm-to-podstawa-życia-według-woli-kościoła
urszula ledóchowskaniemyślmyżekatechizmtoksiążkaszkolnadobradlaprostaczkównieuczonychniepodstaważyciawedługwolikościołaŚwiętegonajjaśniejszepraktycznejdocodziennegoprzystosowanejformiestreszczeniechrystusanie myślmyże katechizmksiążka szkolnaszkolna dobradobra dladla prostaczkówdla nieuczonycho niepodstawa życiażycia wedługwedług woliwoli kościołakościoła Świętegonajjaśniejszew praktycznejdo życiażycia codziennegocodziennego przystosowanejprzystosowanej formieformiestreszczeniestreszczenie woliwoli chrystusakatechizm to książkaksiążka szkolna dobraszkolna dobra dladobra dla prostaczkówkatechizm to podstawapodstawa życia wedługżycia według woliwedług woli kościoławoli kościoła Świętegow praktycznejdo życia codziennegożycia codziennego przystosowanejcodziennego przystosowanej formieprzystosowanej formiestreszczenie wolistreszczenie woli chrystusa

Sma­kuj życia po­woli, według ka­len­darza, dzień po dniu. Nie ma co wy­rywać się do przo­du, bo to tak, jak­by stra­cić kon­takt z włas­nym ro­zumem, a wte­dy już tyl­ko krok do ja­kiejś tra­gedii, nieko­nie­cznie w an­tycznym stylu.umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram Ko­leje życia Sok­ra­tesa, w które­go is­tnienie nikt nie ośmiela się wątpić, nie są tak dob­rze poświad­czo­ne, jak fak­ty z życia Je­zusa Chrystusa.Punkt spotkania woli człowieka i woli Boga jest właśnie tym, co nazywamy materią.Dla dobrej woli nie ma zapory, intensywnej chęci nic się nie oprze.Dobra wola - to czasem: brak wszelkiej woli.