Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat.


nie-na tym-po­lega-rzecz-aby do­dać-lat-do życia-ale-na tym-prze­de-wszys­tkim-aby do­dać-życia-do lat
alexis carrelniena tympo­legarzeczaby do­daćlatdo życiaaleprze­dewszys­tkimżyciado latnie na tymna tym po­legapo­lega rzeczaby do­dać latlat do życiaale na tymna tym prze­deprze­de wszys­tkimaby do­dać życiażycia do latnie na tym po­legana tym po­lega rzeczaby do­dać lat do życiaale na tym prze­dena tym prze­de wszys­tkimaby do­dać życia do latnie na tym po­lega rzeczale na tym prze­de wszys­tkim

Cza­sem można by dać wszys­tko, aby świecie była choć od­ro­bina ma­gii, coś po­nad nor­malność, i aby nie naz­wa­li nas przy tym wariatami.Rzecz nie w tym, aby poznawać swój los, ale w tym, aby samemu go stwarzać.Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili.Jak wi­dać, los lu­bi płatać roz­maite psi­kusy. Po­cie­szające w tym wszys­tkim jest to, że - jak się oka­zuje - nie tyl­ko idealiści dos­tają na tym naj­lep­szym ze światów w dupę.„Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.”