Nie na­leżę do ludzi cier­piących na dep­resję, ale według mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­sy, a nie pigułki.


nie-na­żę-do ludzi-cier­piących-na dep­resję-ale-według-mnie-naj­lep­szym-an­ty­dep­re­san­tem-są ­sy-a nie pigułki
mateusz piecki schizoidalnyniena­leżędo ludzicier­piącychna dep­resjęalewedługmnienaj­lep­szyman­ty­dep­re­san­temsą la­sya nie pigułkinie na­leżęna­leżę do ludzido ludzi cier­piącychcier­piących na dep­resjęale wedługwedług mniemnie naj­lep­szymnaj­lep­szym an­ty­dep­re­san­teman­ty­dep­re­san­tem są la­synie na­leżę do ludzina­leżę do ludzi cier­piącychdo ludzi cier­piących na dep­resjęale według mniewedług mnie naj­lep­szymmnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­temnaj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­synie na­leżę do ludzi cier­piącychna­leżę do ludzi cier­piących na dep­resjęale według mnie naj­lep­szymwedług mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­temmnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­synie na­leżę do ludzi cier­piących na dep­resjęale według mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­temwedług mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­sy

Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.Mo­ja ner­ka jest blis­ka śmier­ci,mo­ja wątro­ba cier­pi na mar­twi­ce,mój mózg ma dep­resje,mo­je oczy widzą podwójnie,ale to nic w porówna­niu z tym co czu­je mo­ja za­gubiona dusza. ..Tak więc można os­ta­tecznie wyob­ra­zić so­bie człowieka za­kocha­nego, będące­go w dep­resji, ale człowiek dot­knięty dep­resją, który jest jed­nocześnie pat­riotą, to już dop­rawdy nie do wyobrażenia.Spóźniłeś się Os­tatni pre­torianie Wiec nie wie­działeś Że już mnie podeptano Lo­jal­nie i z od­wagą Po­dep­tałeś mnie Dwakroć Nie poz­nasz Ju­dasza Zbyt blis­ko stoi Jest strażni­kiem Ta­niego sta­tus quo Je­go ciało jest lep­kie Przy­lega do ludzi Tworzy gro­no fałszy­we Uległych i złama­nych Nis­ka tra­wa dep­ta­na Na wy­sokość nadziei Dziesięć cen­ty­metrów i do­syć Po­nad nikt nie wzleci mor­derca te­lefonów, psycho­pat­ka, ... blondynka jes­tem osobą, którą chcesz poz­nać, ale jes­teś zbyt słaby, aby przełamać wszel­kie ba­riery, który­mi się otaczam mam spo­ro do po­wie­dze­nia, ale nie da się te­go ogarnąć w porówna­niu z tym co mogę napisać wszechstron­na, uza­leżniona od pas­ji, ludzi, Twe­go głosu, zielo­nej herbaty jes­tem krzyczącą roz­paczą, ro­biącą po­kaz swej wyima­gino­wanej dep­resji, której i tak nie zauważysz... tak opiszę słowo