Nie na­leży być za­wis­tnym wo­bec innych.


nie-na­ży-być-za­wis­tnym-wo­bec-innych
homerniena­leżybyćza­wis­tnymwo­becinnychnie na­leżyna­leży byćbyć za­wis­tnymza­wis­tnym wo­becwo­bec innychnie na­leży byćna­leży być za­wis­tnymbyć za­wis­tnym wo­becza­wis­tnym wo­bec innychnie na­leży być za­wis­tnymna­leży być za­wis­tnym wo­becbyć za­wis­tnym wo­bec innychnie na­leży być za­wis­tnym wo­becna­leży być za­wis­tnym wo­bec innych

Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje. -Bujak Bogusław
kto-sieje-niena­wiść-sam-niena­wis­tnym-pozostaje
Być in­te­ligen­tnym, to bar­dzo męczące. -Henri Bergson
być-in­te­ligen­tnym-to bar­dzo-męczą
To za mało być in­te­ligen­tnym, trze­ba jeszcze umieć się podobać. -Ninon de Lenclos
to za ło-być-in­te­ligen­tnym-trze­ba-jeszcze-umieć ę-podobać
To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Łat­wiej oka­zać się wdzięcznym wo­bec bogów niż wo­bec ludzi. -Sofokles
Łat­wiej-oka­zać ę-wdzięcznym-wo­bec-bogów-ż-wo­bec-ludzi
Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec
można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym