Nie na­leży do tych naj­przys­tojniej­szych, ale je­go oczy


nie-na­ży-do tych-naj­przys­tojniej­szych-ale-­go-oczy-zabijają
yoaśkaniena­leżydo tychnaj­przys­tojniej­szychaleje­gooczyzabijająnie na­leżyna­leży do tychdo tych naj­przys­tojniej­szychale je­goje­go oczynie na­leży do tychna­leży do tych naj­przys­tojniej­szychale je­go oczynie na­leży do tych naj­przys­tojniej­szych

Za­mykają Ci oczy Każą nie patrzeć Gdy sa­mi biorą nóż Za­dają ciosy Mówią,że to grzech Za­kazują Ci tych czynów Gdy sa­mi biorą pistolet Strzelają Grożą karą Straszą odpowiedzialnością Gdy sa­mi to robią Zabijają Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem...Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.Jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna.