Nie na­leży nig­dy porzu­cać ko­biet, które się kocha; ogar­nia je sa­mot­ność, zwątpienie, zniechęcenie.


nie-na­ży-nig­dy-porzu­cać-ko­biet-które ę-kocha-ogar­nia- ­­ność-zwątpienie-zniechęcenie
romain garyniena­leżynig­dyporzu­caćko­bietktóre siękochaogar­niaje sa­mot­nośćzwątpieniezniechęcenienie na­leżyna­leży nig­dynig­dy porzu­caćporzu­cać ko­bietktóre się kochaogar­nia je sa­mot­nośćnie na­leży nig­dyna­leży nig­dy porzu­caćnig­dy porzu­cać ko­bietnie na­leży nig­dy porzu­caćna­leży nig­dy porzu­cać ko­bietnie na­leży nig­dy porzu­cać ko­biet

Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga, ogar­nia mnie, prze­nika mnie.Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu.....w kul­turze ma­sowej stałam się masą lepką i bez kształtu. Pomóż mi, bo ja nie umiem unieść. Nie umiem zna­leźć te­go dob­ra tu i te­raz. Pa­miętam egoizm jak­by wy­ras­tał z nas, z sa­mego korze­nia na­dając nam kształt sa­mot­nych drzew. Nie jes­teśmy so­bie niczym in­nym po­nad sa­mot­ność. Widzisz to. Pat­rząc w ciem­ność czu­jesz strach, które­go nie możesz umiej­sco­wić. Mam żal i tym żalem jestem.Nig­dy nie na­leży mężczyz­ny aż tak niena­widzić, by trze­ba było zwra­cać mu bry­lan­to­we pierścionki.Żyje­my w bar­dzo roz­wi­niętym techno­logicznie społeczeństwie, które od­biera ludzkiego ducha i ser­ce. Stworzy­liśmy sa­mot­ność, w jej naj­gor­szej for­mie. I ta sa­mot­ność spra­wia, że ludzie co­raz bar­dziej od­da­lają się od te­go czym z de­finic­ji jest człowiek.Wytrąca po­woli z równo­wagi fakt za­nika­nia w przes­trze­ni. Od­da­lania się na os­tatni plan świado­mości. Pod is­kra­mi łez uk­ry­ty głębo­ko czar dni, które już nie wrócą. Zwątpienie...Uk­ry­te pod emoc­ja­mi uczu­cia nie mogą już nig­dy uj­rzeć nieba. Nig­dy nie wróci błękit chwil, nig­dy nie wróci ma­gia no­cy. Choć my jes­teśmy ta­cy różni, Nasze niebo jest ta­kie sa­mo. Tęsknię za ciepłem pro­mieni słońca... mi­gota­niem gwiazd... błyskawicami... piorunami... naszym pos­trze­ganiem słowa 'razem'...