Nie na­leży roz­ma­wiać z kimś, kto sam so­bie szkodzi.


nie-na­ży-roz­­wiać-z kimś-kto-sam-so­bie-szkodzi
mencjuszniena­leżyroz­ma­wiaćz kimśktosamso­bieszkodzinie na­leżyna­leży roz­ma­wiaćroz­ma­wiać z kimśkto samsam so­bieso­bie szkodzinie na­leży roz­ma­wiaćna­leży roz­ma­wiać z kimśkto sam so­biesam so­bie szkodzinie na­leży roz­ma­wiać z kimśkto sam so­bie szkodzi

Jak, z kimś za­pat­rzo­nym w ziemię, roz­ma­wiać mam o ko­lorze nieba? Techno­logia miała posłużyć po­lep­sze­niu życia na Ziemi... a nie odeb­rać co niektórym mowę . Te­raz za­miast zwykłej roz­mo­wy , spo­tykam wśród ludzi zjawiska, że gdy siedząc koło siebie, za­miast spoj­rzeć so­bie w twarz i po­roz­ma­wiać jak ludzie, wolą wszys­tko załat­wiać przez smsy.Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać.Kto pod kimś dołków nie ko­pie, sam wpada.Ta­kie cza­sy nas­tały, że jak chcesz z kim mądrym po­gadać, mu­sisz roz­ma­wiać sam ze sobą.Jeśli Ci na kimś za­leży, to zro­bisz wszys­tko, aby ta dru­ga oso­ba jak najdłużej zos­tała przy To­bie !