Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha ! 


nie-na­widze-wszel­kiego-podziału- na białych-i czar­nych- na ka­tolików-i światków-j echo­wych- na bied­nych-i bo­gatych- nie
nasianiena­widzewszel­kiegopodziału na białychi czar­nych na ka­tolikówi światkówj echo­wych na bied­nychi bo­gatych nieprzez którynie możnabyćz osobąktóra siękocha nie na­widzena­widze wszel­kiegowszel­kiego podziału na białych i czar­nych na ka­tolików i światkówi światków j echo­wych na bied­nych i bo­gatych nie na­widzena­widze wszel­kiegowszel­kiego podziałupodziału przez który nie możnanie można byćbyć z osobąz osobą która sięktóra się kochanie na­widze wszel­kiegona­widze wszel­kiego podziału na ka­tolików i światków j echo­wych nie na­widze wszel­kiegona­widze wszel­kiego podziałuwszel­kiego podziału przez który nie można byćnie można być z osobąbyć z osobą która sięz osobą która się kocha

„Szacunek dla wszel­kiego życia” jest hasłem ab­surdal­nym, oz­nacza bo­wiem, że ma­my sza­nować prątki gruźli­cy i wi­rusy os­py: jes­teśmy jed­nak żywy­mi or­ga­niz­ma­mi, nie czys­ty­mi ducha­mi, i nie możemy żyć, nie niszcząc in­nych form życia.Źródłem wszel­kiego grzechu jest pycha.Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu.Przyczyną wszel­kiego zła jest niewiasta.Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia.Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia.