Nie ma na świecie nic piękniejszego niż nagi kwiat i naga kobieta.


nie-na-świecie-nic-piękniejszego-ż-nagi-kwiat-i-naga-kobieta
jaroslav seifertnienaświecienicpiękniejszegoniżnagikwiatnagakobietanie mama nana świecieświecie nicnic piękniejszegopiękniejszego niżniż naginagi kwiatkwiat ii naganaga kobietanie ma nama na świeciena świecie nicświecie nic piękniejszegonic piękniejszego niżpiękniejszego niż naginiż nagi kwiatnagi kwiat ikwiat i nagai naga kobietanie ma na świeciema na świecie nicna świecie nic piękniejszegoświecie nic piękniejszego niżnic piękniejszego niż nagipiękniejszego niż nagi kwiatniż nagi kwiat inagi kwiat i nagakwiat i naga kobietanie ma na świecie nicma na świecie nic piękniejszegona świecie nic piękniejszego niżświecie nic piękniejszego niż naginic piękniejszego niż nagi kwiatpiękniejszego niż nagi kwiat iniż nagi kwiat i naganagi kwiat i naga kobieta

Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu. -Alfons Allais
na-świecie-nie-nic-piękniejszego-od-pobudzania-ludzi-do-śmiechu
Nie ma nic piękniejszego niż pobudzać ludzi do śmiechu. -Marcel Achard
nie-nic-piękniejszego-ż-pobudzać-ludzi-do-śmiechu
Nie ma nic piękniejszego niż pobudzać ludzi do śmiechu -Marcel Achard
nie-nic-piękniejszego-ż-pobudzać-ludzi-do-śmiechu
Nie ma nic piękniejszego niż, pobudzać ludzi do śmiechu. -Marcel Achard
nie-nic-piękniejszego-ż-pobudzać-ludzi-do-śmiechu
Ach, nie ma nic piękniejszego niż szarość. Szara godzina to są sny na jawie. -Maria Kuncewicz
ach-nie-nic-piękniejszego-ż-szarość-szara-godzina-to-są-sny-na-jawie