Nie ma na ziemi nic, co by nie ujawniało albo niemocy człowieka bez Boga, albo potęgi człowieka z Bogiem.


nie-na-ziemi-nic-co-by-nie-ujawniało-albo-niemocy-człowieka-bez-boga-albo-potęgi-człowieka-z-bogiem
blaise pascalnienazieminiccobynieujawniałoalboniemocyczłowiekabezbogapotęgibogiemnie mama nana ziemiziemi nicco byby nienie ujawniałoujawniało alboalbo niemocyniemocy człowiekaczłowieka bezbez bogaalbo potęgipotęgi człowiekaczłowieka zz bogiemnie ma nama na ziemina ziemi nicco by nieby nie ujawniałonie ujawniało alboujawniało albo niemocyalbo niemocy człowiekaniemocy człowieka bezczłowieka bez bogaalbo potęgi człowiekapotęgi człowieka zczłowieka z bogiemnie ma na ziemima na ziemi nicco by nie ujawniałoby nie ujawniało albonie ujawniało albo niemocyujawniało albo niemocy człowiekaalbo niemocy człowieka bezniemocy człowieka bez bogaalbo potęgi człowieka zpotęgi człowieka z bogiemnie ma na ziemi nicco by nie ujawniało alboby nie ujawniało albo niemocynie ujawniało albo niemocy człowiekaujawniało albo niemocy człowieka bezalbo niemocy człowieka bez bogaalbo potęgi człowieka z bogiem

Cera uśmiechająca, skore oferty, łagodne słówka albo wytrzymujące milczenie - gotowy płaszczyk na niecnotę albo oszukiwanie! Wiatru się chwyta albo trzciną podpiera, kto na czyich ofertach| przyjaźń chce budować, póki człowieka nie doświadczy: i drogą oferty chodzą, a inszą rzecz sama.Rozwódka ma tylko trzy drogi. Albo zasłynąć jako ktoś łaskawy i przystępny; albo jako kobieta bez skazy, więc nudny nieużytek, albo pretendentka do małżeńskich propozycji.Prawdziwa sztuka zawsze wyolbrzymia albo pomniejsza. W pierwszym wypadku stara się podciągnąć człowieka w górę za uszy - a to przecież gwałt, w drugim grzmoci po głowie, żeby się ocknął albo sczezł.By kochać Boga trzeba być albo niefrasobliwym dzieckiem, albo bardzo silnym, świadomym i wewnętrznie wielkim człowiekiem.Spełniam swój obowiązek i inne sprawy mnie nie obchodzą. Bo albo to bezduszne, albo nierozumne, albo zbłąkane i drogi nie znające.Muszę albo miłości wiernej chybić toru, albo żyć bez honoru.