Nie należy wstydzić się ubóstwa. Istnieje o wiele więcej ludzi, którzy powinni się wstydzić swego bogactwa.


nie-należy-wstydzić-ę-ubóstwa-istnieje-o-wiele-więcej-ludzi-którzy-powinni-ę-wstydzić-swego-bogactwa
johann nestroynienależywstydzićsięubóstwaistniejewielewięcejludziktórzypowinniswegobogactwanie należynależy wstydzićwstydzić sięsię ubóstwaistnieje oo wielewiele więcejwięcej ludziktórzy powinnipowinni sięsię wstydzićwstydzić swegoswego bogactwanie należy wstydzićnależy wstydzić sięwstydzić się ubóstwaistnieje o wieleo wiele więcejwiele więcej ludziktórzy powinni siępowinni się wstydzićsię wstydzić swegowstydzić swego bogactwanie należy wstydzić sięnależy wstydzić się ubóstwaistnieje o wiele więcejo wiele więcej ludziktórzy powinni się wstydzićpowinni się wstydzić swegosię wstydzić swego bogactwanie należy wstydzić się ubóstwaistnieje o wiele więcej ludziktórzy powinni się wstydzić swegopowinni się wstydzić swego bogactwa

Nie na­leży się wstydzić ubóstwa. Is­tnieje o wiele więcej ludzi, którzy po­win­ni się wstydzić swe­go bogactwa.Naucz się wstydzić o wiele bardiej samego siebie niż innych.Naucz się wstydzić o wiele bar­dziej sa­mego siebie niż innych.Suflera nie trzeba się wstydzić.Suf­le­ra nie trze­ba się wstydzić.Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność