Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu.


nie-naw­ra­caj-mnie-bo-wiesz-że cię-nie usłucham-nie-myśl-o mnie-bo-wiesz-że cię-zlekceważę-nie-prze­bywaj-przy-mnie-bo-wiesz
nighthuntressnienaw­ra­cajmniebowieszże cięnie usłuchammyślo mniezlekceważęprze­bywajprzyzranięróbnicze­godlaże te­gonie doceniępopro­supozwólmibyćtobiemyślećo tobieprze­mawiaćdo ciebieczy­nićciebiedobrojed­nakmamjednąprośbęporzućmniewte­dystoczę sięw krainęciem­nościi bólunie naw­ra­cajnaw­ra­caj mniebo wieszwiesz że cięże cię nie usłuchamnie myślmyśl o mniebo wieszwiesz że cięże cię zlekceważęnie prze­bywajprze­bywaj przyprzy mniebo wieszwiesz że cięże cię zranięnie róbrób nicze­gonicze­go dladla mniebo wieszwiesz że te­goże te­go nie doceniępo pro­supro­su pozwólpozwól mibyć przyprzy tobiemyśleć o tobieprze­mawiać do ciebiei czy­nićczy­nić dladla ciebieciebie dobrojed­nak mammam jednąjedną prośbęnie porzućporzuć mniebo wte­dywte­dy stoczę sięstoczę się w krainęw krainę ciem­nościciem­ności i bólunie naw­ra­caj mniebo wiesz że cięwiesz że cię nie usłuchamnie myśl o mniebo wiesz że cięwiesz że cię zlekceważęnie prze­bywaj przyprze­bywaj przy mniebo wiesz że cięwiesz że cię zranięnie rób nicze­gorób nicze­go dlanicze­go dla mniebo wiesz że te­gowiesz że te­go nie doceniępo pro­su pozwólpro­su pozwól mibyć przy tobiei czy­nić dlaczy­nić dla ciebiedla ciebie dobrojed­nak mam jednąmam jedną prośbęnie porzuć mniebo wte­dy stoczę sięwte­dy stoczę się w krainęstoczę się w krainę ciem­nościw krainę ciem­ności i bólu