Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiem, ponieważ stanowi ono najlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu.


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-od-biernego-sąsiedztwa-z-dobrym-człowiekiem-ponieważ-stanowi-ono-najlepszą-atmosferę-dla-rozwoju-egoizmu
antoni makarenkonienicbardziejniebezpiecznegoodbiernegosąsiedztwadobrymczłowiekiemponieważstanowiononajlepsząatmosferędlarozwojuegoizmunie mama nicnic bardziejbardziej niebezpiecznegoniebezpiecznego odod biernegobiernego sąsiedztwasąsiedztwa zz dobrymdobrym człowiekiemponieważ stanowistanowi onoono najlepsząnajlepszą atmosferęatmosferę dladla rozwojurozwoju egoizmunie ma nicma nic bardziejnic bardziej niebezpiecznegobardziej niebezpiecznego odniebezpiecznego od biernegood biernego sąsiedztwabiernego sąsiedztwa zsąsiedztwa z dobrymz dobrym człowiekiemponieważ stanowi onostanowi ono najlepsząono najlepszą atmosferęnajlepszą atmosferę dlaatmosferę dla rozwojudla rozwoju egoizmunie ma nic bardziejma nic bardziej niebezpiecznegonic bardziej niebezpiecznego odbardziej niebezpiecznego od biernegoniebezpiecznego od biernego sąsiedztwaod biernego sąsiedztwa zbiernego sąsiedztwa z dobrymsąsiedztwa z dobrym człowiekiemponieważ stanowi ono najlepsząstanowi ono najlepszą atmosferęono najlepszą atmosferę dlanajlepszą atmosferę dla rozwojuatmosferę dla rozwoju egoizmunie ma nic bardziej niebezpiecznegoma nic bardziej niebezpiecznego odnic bardziej niebezpiecznego od biernegobardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwaniebezpiecznego od biernego sąsiedztwa zod biernego sąsiedztwa z dobrymbiernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiemponieważ stanowi ono najlepszą atmosferęstanowi ono najlepszą atmosferę dlaono najlepszą atmosferę dla rozwojunajlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu

Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż karmić wyobraźnię ludu cudami i cudownościami. Nic tak jak zabobon nie rodzi niszczycielskich przesądów.Nie ma nic bardziej niebezpiecznego nad złoto, zwłaszcza jeśli nie jest owocem własnej pracy.Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.To właśnie stanowi najdrapieżniejszą cechę nieświadomego egoizmu ludzi, że wokół nich zaczynają się mnożyć podobni im egoiści.Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa.