Nie ma nic gorszego niż o radę prosić, pieniędzy się domagając, zawsze bowiem wówczas stawiane są warunki bardzo twarde.


nie-nic-gorszego-ż-o-radę-prosić-pieniędzy-ę-domagając-zawsze-bowiem-wówczas-stawiane-są-warunki-bardzo-twarde
stephanie - felicite de genlisnienicgorszegoniżradęprosićpieniędzysiędomagajączawszebowiemwówczasstawianewarunkibardzotwardenie mama nicnic gorszegogorszego niżo radęradę prosićpieniędzy sięsię domagajączawsze bowiembowiem wówczaswówczas stawianestawiane sąsą warunkiwarunki bardzobardzo twardenie ma nicma nic gorszegonic gorszego niżgorszego niż oniż o radęo radę prosićpieniędzy się domagajączawsze bowiem wówczasbowiem wówczas stawianewówczas stawiane sąstawiane są warunkisą warunki bardzowarunki bardzo twardenie ma nic gorszegoma nic gorszego niżnic gorszego niż ogorszego niż o radęniż o radę prosićzawsze bowiem wówczas stawianebowiem wówczas stawiane sąwówczas stawiane są warunkistawiane są warunki bardzosą warunki bardzo twardenie ma nic gorszego niżma nic gorszego niż onic gorszego niż o radęgorszego niż o radę prosićzawsze bowiem wówczas stawiane sąbowiem wówczas stawiane są warunkiwówczas stawiane są warunki bardzostawiane są warunki bardzo twarde

Nie ma nic gorszego niż precyzyjne ujęcie zagmatwanej koncepcji.Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Bardzo mnie boli, gdy umiera utalentowany człowiek, świat bowiem potrzebuje takich ludzi bardziej niż niebo.Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy.Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy.Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy.