Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.


nie-nic-gorszego-nad-udawanie-dobroci-udawanie-dobroci-odstręcza-bardziej-ż-otwarte-zło
lew tołstojnienicgorszegonadudawaniedobrociudawaniedobrociodstręczabardziejniżotwartezłonie mama nicnic gorszegogorszego nadnad udawanieudawanie dobrociudawanie dobrocidobroci odstręczaodstręcza bardziejbardziej niżniż otwarteotwarte złonie ma nicma nic gorszegonic gorszego nadgorszego nad udawanienad udawanie dobrociudawanie dobroci odstręczadobroci odstręcza bardziejodstręcza bardziej niżbardziej niż otwarteniż otwarte złonie ma nic gorszegoma nic gorszego nadnic gorszego nad udawaniegorszego nad udawanie dobrociudawanie dobroci odstręcza bardziejdobroci odstręcza bardziej niżodstręcza bardziej niż otwartebardziej niż otwarte złonie ma nic gorszego nadma nic gorszego nad udawanienic gorszego nad udawanie dobrociudawanie dobroci odstręcza bardziej niżdobroci odstręcza bardziej niż otwarteodstręcza bardziej niż otwarte zło

Wyższość umysłowa to lepszy sposób ukrycia się niż kłamstwo i udawanie.Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.Człowiek w imię dobroci i miłości nie powinien dać śmierci panować nad swymi myślami.Trochę dobroci dla człowieka znaczy więcej niż cała miłość do ludzkości.Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby byli dobrymi ludźmi.Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity.