Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia.


nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
henryk elzenbergnienicpiękniejszegojakczłowiekczynuzdolnydomyśleniaczucianie mama nicnic piękniejszegopiękniejszego jakjak człowiekczłowiek czynuczynu zdolnyzdolny dodo myśleniamyślenia ii czucianie ma nicma nic piękniejszegonic piękniejszego jakpiękniejszego jak człowiekjak człowiek czynuczłowiek czynu zdolnyczynu zdolny dozdolny do myśleniado myślenia imyślenia i czucianie ma nic piękniejszegoma nic piękniejszego jaknic piękniejszego jak człowiekpiękniejszego jak człowiek czynujak człowiek czynu zdolnyczłowiek czynu zdolny doczynu zdolny do myśleniazdolny do myślenia ido myślenia i czucianie ma nic piękniejszego jakma nic piękniejszego jak człowieknic piękniejszego jak człowiek czynupiękniejszego jak człowiek czynu zdolnyjak człowiek czynu zdolny doczłowiek czynu zdolny do myśleniaczynu zdolny do myślenia izdolny do myślenia i czucia

Człowiek, którego nic szczerze nie zajmuje, zdolny jest do wszystkiego. -Anonim
człowiek-którego-nic-szczerze-nie-zajmuje-zdolny-jest-do-wszystkiego
Nie ma nic piękniejszego jak przysłuchiwanie się milczeniu głupca. -Helmut Qualtinger
nie-nic-piękniejszego-jak-przysłuchiwanie-ę-milczeniu-głupca
Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia. -Ludwig Andreas Feuerbach
dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia