Nie ożywi miłości w sercach innych ten, kto wpierw nie da jej z siebie.


nie-ożywi-miłoś-w-sercach-innych-ten-kto-wpierw-nie-da-jej-z-siebie
michel quoistnieożywimiłościsercachinnychtenktowpierwniedajejsiebienie ożywiożywi miłościmiłości ww sercachsercach innychinnych tenkto wpierwwpierw nienie dada jejjej zz siebienie ożywi miłościożywi miłości wmiłości w sercachw sercach innychsercach innych tenkto wpierw niewpierw nie danie da jejda jej zjej z siebienie ożywi miłości wożywi miłości w sercachmiłości w sercach innychw sercach innych tenkto wpierw nie dawpierw nie da jejnie da jej zda jej z siebienie ożywi miłości w sercachożywi miłości w sercach innychmiłości w sercach innych tenkto wpierw nie da jejwpierw nie da jej znie da jej z siebie

Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym
Ten, kto wyrzeka się całkowicie miłości, jest chory nie mniej od tego, kto oddaje się jej nadmiernie. -Eurypides
ten-kto-wyrzeka-ę-całkowicie-miłoś-jest-chory-nie-mniej-od-tego-kto-oddaje-ę-jej-nadmiernie
Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
nieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama. -Jan Twardowski
kto-miłoś-nie zna­lazł-już-jej-nie odnajdzie-kto-na ą-wciąż-cze­ka-­kogo-nie kocha-spróbuj-nie chcieć-jej-wca­- wte­dy