Nie ob­wi­niaj oko­liczności, gdy sam jes­teś sprawcą swoich nieszczęść.


nie-ob­wi­niaj-oko­licznoś-gdy-sam-jes­teś-sprawcą-swoich-nieszczęść
katon starszynieob­wi­niajoko­licznościgdysamjes­teśsprawcąswoichnieszczęśćnie ob­wi­niajob­wi­niaj oko­licznościgdy samsam jes­teśjes­teś sprawcąsprawcą swoichswoich nieszczęśćnie ob­wi­niaj oko­licznościgdy sam jes­teśsam jes­teś sprawcąjes­teś sprawcą swoichsprawcą swoich nieszczęśćgdy sam jes­teś sprawcąsam jes­teś sprawcą swoichjes­teś sprawcą swoich nieszczęśćgdy sam jes­teś sprawcą swoichsam jes­teś sprawcą swoich nieszczęść

Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka.Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Gdzie jes­teś, gdy jes­tem smut­na? Co ro­bisz, gdy płaczę, bo tęsknię? Cze­kam, aż na­piszesz tak niez­nośnie długo. Chcę Ciebie przy mnie. Chcę siebie we­sołej. Gdzie jes­teś, gdy Cię potrzebuję? Gdy jes­teś w pionie nie myślisz o po­ziomie, który złoży ci sam dłonie.- Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Gdy jes­teś w pus­tym po­koju i z oka płynie Ci łza, to nie myśl że jes­teś sa­ma bo z Tobą będę ja...