Nie oce­niaj suk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko się wspiął, lecz jak wy­soko od­bił się od dna.


nie-oce­niaj-suk­­su-człowieka-po tym-jak wy­soko ę-wspiął-lecz-jak wy­soko-od­bił ę-od dna
george smith pattonnieoce­niajsuk­ce­suczłowiekapo tymjak wy­soko sięwspiąłleczjak wy­sokood­bił sięod dnanie oce­niajoce­niaj suk­ce­susuk­ce­su człowiekaczłowieka po tympo tym jak wy­soko sięjak wy­soko się wspiąłlecz jak wy­sokojak wy­soko od­bił sięod­bił się od dnanie oce­niaj suk­ce­suoce­niaj suk­ce­su człowiekasuk­ce­su człowieka po tymczłowieka po tym jak wy­soko siępo tym jak wy­soko się wspiąłlecz jak wy­soko od­bił sięjak wy­soko od­bił się od dnanie oce­niaj suk­ce­su człowiekaoce­niaj suk­ce­su człowieka po tymsuk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko sięczłowieka po tym jak wy­soko się wspiąłlecz jak wy­soko od­bił się od dnanie oce­niaj suk­ce­su człowieka po tymoce­niaj suk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko sięsuk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko się wspiął

Nie oce­niaj mnie po tym co po­siadam lecz po tym ja­kim jes­tem . -Chemicals
nie-oce­niaj-mnie-po tym-co po­siadam-lecz-po tym-ja­kim-jes­tem
Nie wzbi­jaj się nadzieją wy­soko jak ptak, byś nie mu­siał pełzać jak robak. -John Steinbeck
nie-wzbi­jaj ę-nadzieją-wy­soko-jak ptak-byś-nie mu­siał-pełzać-jak robak
Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
Orły la­tają wy­soko, lecz nie po to by czuć skruchę. -Bruno
orły-­tają-wy­soko-lecz-nie po to by czuć-skruchę