Nie ocze­kuję wiele , tyl­ko od­ro­binę Ciebie ,żebyś był blis­ko w tych trud­nych chwi­lach , kochał ,sza­nował do końca życia. Chcę , abyś pieścił me ciało , żeby mi nig­dy nie było mało ...


nie-ocze­kuję-wiele- tyl­ko-od­ro­binę-ciebie-żebyś-był-blis­ko-w tych-trud­nych-chwi­lach- kochał-sza­nował-do końca-życia
madzik82nieocze­kujęwiele tyl­kood­ro­binęciebieżebyśbyłblis­kow tychtrud­nychchwi­lach kochałsza­nowałdo końcażyciachcę abyśpieściłme ciało żebymi nig­dynie byłomałonie ocze­kujęocze­kuję wiele tyl­ko od­ro­binęod­ro­binę ciebieżebyś byłbył blis­koblis­ko w tychw tych trud­nychtrud­nych chwi­lachsza­nował do końcado końca życia abyś pieściłpieścił me ciało żeby mi nig­dymi nig­dy nie byłonie było małomałonie ocze­kuję wiele tyl­ko od­ro­binę ciebieżebyś był blis­kobył blis­ko w tychblis­ko w tych trud­nychw tych trud­nych chwi­lachsza­nował do końca życia abyś pieścił me ciało żeby mi nig­dy nie byłomi nig­dy nie było małonie było mało

Ocze­kuje od Ciebie żebyś stał się mężczyzną nie tyl­ko w łóżku..Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.Nig­dy nie wie­działa, co jest jej pry­wat­nym przeżyciem, a co two­rem li­terac­kiego wy­siłku. Pa­piero­wo żyję - myślała w ta­kich chwi­lach, bo­gat­sza od in­nych o wrażenia, ale bied­niej­sza o tożsamość.W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo.Praw­dzi­wa miłość w ko­biecie nig­dy nie ocze­kuje równej zapłaty za to, co da­je, ani szczęścia równe­go te­mu, ja­kie chce sprawić.