Nie od­na­leźliście się - bo ona dniami spa­cero­wała poszu­kując Ciebie wśród ka­mienic, a ty no­cami podążałeś przez mias­to szu­kając jej śladu.


nie-od­na­źliście ę- bo ona-dniami-spa­cero­wała-poszu­kując-ciebie-wśród-ka­mienic-a ty no­cami-podążałeś-przez-mias­to
loquentianieod­na­leźliście się bo onadniamispa­cero­wałaposzu­kującciebiewśródka­mienica ty no­camipodążałeśprzezmias­toszu­kającjejśladunie od­na­leźliście się bo ona dniamidniami spa­cero­wałaspa­cero­wała poszu­kującposzu­kując ciebieciebie wśródwśród ka­mienica ty no­cami podążałeśpodążałeś przezprzez mias­tomias­to szu­kającszu­kając jejjej śladu bo ona dniami spa­cero­waładniami spa­cero­wała poszu­kującspa­cero­wała poszu­kując ciebieposzu­kując ciebie wśródciebie wśród ka­mienica ty no­cami podążałeś przezpodążałeś przez mias­toprzez mias­to szu­kającmias­to szu­kając jejszu­kając jej śladu bo ona dniami spa­cero­wała poszu­kującdniami spa­cero­wała poszu­kując ciebiespa­cero­wała poszu­kując ciebie wśródposzu­kując ciebie wśród ka­mienica ty no­cami podążałeś przez mias­topodążałeś przez mias­to szu­kającprzez mias­to szu­kając jejmias­to szu­kając jej śladu bo ona dniami spa­cero­wała poszu­kując ciebiedniami spa­cero­wała poszu­kując ciebie wśródspa­cero­wała poszu­kując ciebie wśród ka­mienica ty no­cami podążałeś przez mias­to szu­kającpodążałeś przez mias­to szu­kając jejprzez mias­to szu­kając jej śladu

Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie... -opuszczona
szu­kając-ciebie-zgu­biłam-siebie