Nie od­wra­caj się, kiedy już pos­ta­nowisz, że zos­ta­wiasz przeszłość za sobą. Po co zaczy­nać wszys­tko od nowa...


nie-od­wra­caj-ę-kiedy-już-pos­­nowisz-że zos­­wiasz-przeszłość-za sobą-po co zaczy­nać-wszys­tko-od nowa
devinnieod­wra­cajsiękiedyjużpos­ta­nowiszże zos­ta­wiaszprzeszłośćza sobąpo co zaczy­naćwszys­tkood nowanie od­wra­cajod­wra­caj siękiedy jużjuż pos­ta­nowiszże zos­ta­wiasz przeszłośćprzeszłość za sobąpo co zaczy­nać wszys­tkowszys­tko od nowanie od­wra­caj siękiedy już pos­ta­nowiszże zos­ta­wiasz przeszłość za sobąpo co zaczy­nać wszys­tko od nowa

- Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje.Życie jest za­baw­ne, praw­da? Kiedy już myślisz, że wszys­tko so­bie poukładałeś, kiedy zaczy­nasz snuć pla­ny i cie­szyć się tym, że na­reszcie wiesz, w którym kierun­ku zmie­rzasz, ścieżki stają się kręte, dro­gow­ska­zy zni­kają, wiatr zaczy­na wiać we wszys­tkie stro­ny świata, północ sta­je się połud­niem, wschód zacho­dem i kom­plet­nie się gu­bisz. Tak łat­wo jest się zgubić.pełne zwy­cięstwo jest wte­dy, gdy przeg­ra­ne­mu po­zos­ta­wiasz wszys­tko ze swo­je­go zwycięstwa Bunt wy­nika z te­go, że nie znasz życia. Bun­tu­jesz się prze­ciw­ko te­mu, co zauważasz i cze­go nie pot­ra­fisz zro­zumieć. Kiedy zaczy­nasz Wszys­tko ro­zumieć, mówisz: „Aha!” i masz siedem­dziesiąt lat. Nie chcę dożyć mo­men­tu, kiedy w moim życiu wszys­tko będzie jasne.Ja, kiedy zaczy­nałem, nie byłem za­dowo­lony, jak długo przy­jaciele chwa­lili mnie. Kiedy za­mil­kli, po­myślałem: oho! No, a gdy po­sypały się ra­dy, żebym przes­tał, że zaułek, że śle­pa dro­ga, że się kończę, wie­działem już, że wszys­tko dobrze.Może kiedy wszys­tko zos­tało już po­wie­dziane i przesądzo­ne, chcę się łudzić, że jes­tem człowiekiem.