Nie omieszkaj posłużyć się argumentacją w stylu:


nie-omieszkaj-posłużyć-ę-argumentacją-w-stylu-reszka-ja-wygrywam-orzeł-ty-przegrywasz-jeśli-prośba-zawarta-w-tego-rodzaju-modlitwie-nie
clive staples lewisnieomieszkajposłużyćsięargumentacjąstylureszkajawygrywamorzełtyprzegrywaszjeśliprośbazawartategorodzajumodlitwienieziścisięwówczasjesttojeszczejedendowódwięcejżemodlitwynieskutecznejeśliziścibędzieszmógłoczywiścieznaleźćjakieśfizyczneprzyczynyktóredodoprowadziłydlategobyłobytakczyinaczejwydarzyłotensposóbmodlitwawysłuchanastajetakimsamymdowodemjaknatonieskutecznenie omieszkajomieszkaj posłużyćposłużyć sięsię argumentacjąargumentacją ww stylureszkajaja wygrywamorzełtyty przegrywaszjeśli prośbaprośba zawartazawarta ww tegotego rodzajurodzaju modlitwiemodlitwie nienie ziściziści sięwówczas jestjeszcze jedenjeden dowóddowód więcejże tegotego rodzajurodzaju modlitwymodlitwy sąsą nieskutecznejeśli sięsię ziścibędziesz mógłznaleźć jakieśjakieś fizycznefizyczne przyczynyktóre dodo tegotego doprowadziłydoprowadziły idlatego byłobybyłoby siętak czyczy inaczejinaczej wydarzyłow tenten sposóbsposób modlitwamodlitwa wysłuchanawysłuchana stajestaje sięsię takimtakim samymsamym dowodemdowodem jakjak ii nienie wysłuchanawysłuchana naże modlitwymodlitwy sąsą nieskutecznenie omieszkaj posłużyćomieszkaj posłużyć sięposłużyć się argumentacjąsię argumentacją wargumentacją w styluja wygrywamty przegrywaszjeśli prośba zawartaprośba zawarta wzawarta w tegow tego rodzajutego rodzaju modlitwierodzaju modlitwie niemodlitwie nie ziścinie ziści sięjest to jeszczejeszcze jeden dowódjeden dowód więcejże tego rodzajutego rodzaju modlitwyrodzaju modlitwy sąmodlitwy są nieskutecznejeśli się ziściznaleźć jakieś fizycznejakieś fizyczne przyczynyktóre do tegodo tego doprowadziłytego doprowadziły idlatego byłoby sięsię to taktak czy inaczejczy inaczej wydarzyłoa w tenw ten sposóbten sposób modlitwasposób modlitwa wysłuchanamodlitwa wysłuchana stajewysłuchana staje sięstaje się takimsię takim samymtakim samym dowodemsamym dowodem jakdowodem jak ijak i niei nie wysłuchananie wysłuchana naże modlitwy sąmodlitwy są nieskuteczne

Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma.Co można wyznać takiego, co by miało jakieś znaczenie lub się komuś przydało? To, co nam się przytrafiło, albo przytrafiło się wszystkim, albo tylko nam. W pierwszym przypadku mówienie o tym byłoby mówieniem czegoś powszechnie znanego, w drugim nikt by tego nie rozumiał. Jeżeli piszę o tym, co czuję, to dlatego, że w ten sposób [...]Cała miłość nie warta jest złamanego szeląga, jeśli nie kocha się kogoś takim, jakim jest. Inaczej bowiem nie potrzebny byłby do tego człowiek, wystarczyłby król karciany.Jeśli się chce poznać dno tego, co jakiś człowiek myśli, trzeba się odnieść do tego, co on robi, a nie co mówi. W pewnej mierze jesteśmy tym, co czynimy.Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem.