Nie ot­rzy­muje­my krótkiego życia; lecz je ta­kim czy­nimy. Nie bra­kuje nam cza­su, lecz trwo­nimy go.


nie-ot­rzy­muje­my-krótkiego-życia-lecz- ­kim-czy­nimy-nie bra­kuje-nam-cza­su-lecz-trwo­nimy-go
seneka młodszynieot­rzy­muje­mykrótkiegożycialeczje ta­kimczy­nimynie bra­kujenamcza­sutrwo­nimygonie ot­rzy­muje­myot­rzy­muje­my krótkiegokrótkiego życialecz je ta­kimje ta­kim czy­nimynie bra­kuje namnam cza­sulecz trwo­nimytrwo­nimy gonie ot­rzy­muje­my krótkiegoot­rzy­muje­my krótkiego życialecz je ta­kim czy­nimynie bra­kuje nam cza­sulecz trwo­nimy gonie ot­rzy­muje­my krótkiego życia

Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. -Seneka
nie-otrzymujemy-krótkiego-życia-lecz-takim-czynimy-nie-brakuje-nam-czasu-lecz-trwonimy-go
Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go -Seneka
nie-otrzymujemy-krótkiego-życia-lecz-takim-czynimy-nie-brakuje-nam-czasu-lecz-trwonimy-go
` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje!  -beyze12
` nie-wszys­tkim-po­doba ę-to co czy­nimy-lecz-śli-jes­teśmy-pew­-że to dob­ry-wybór-choćby-na przekór-wszys­tkim-wal­czmy
Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka
praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie
ja mam wszys­tko lecz to­bie ciągle coś bra­kuje i myślisz ze nie masz nic  -Intryga
ja mam-wszys­tko-lecz-to­bie-ągle-coś-bra­kuje-i-myślisz-ze nie masz-nic