Nie ot­rzy­muje­my krótkiego życia; lecz je ta­kim czy­nimy. Nie bra­kuje nam cza­su, lecz trwo­nimy go.


nie-ot­rzy­muje­my-krótkiego-życia-lecz- ­kim-czy­nimy-nie bra­kuje-nam-cza­su-lecz-trwo­nimy-go
seneka młodszynieot­rzy­muje­mykrótkiegożycialeczje ta­kimczy­nimynie bra­kujenamcza­sutrwo­nimygonie ot­rzy­muje­myot­rzy­muje­my krótkiegokrótkiego życialecz je ta­kimje ta­kim czy­nimynie bra­kuje namnam cza­sulecz trwo­nimytrwo­nimy gonie ot­rzy­muje­my krótkiegoot­rzy­muje­my krótkiego życialecz je ta­kim czy­nimynie bra­kuje nam cza­sulecz trwo­nimy gonie ot­rzy­muje­my krótkiego życia

Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje! Des­pe­rac­ja po­wodu­je, że ko­bieta tra­fia do do­mu pub­liczne­go, a fa­cet lądu­je w po­licyj­nym mundurku, oba­wa przed jut­rem w ob­liczu bra­ku per­spek­tyw spra­wia, że do końca bro­nimy włas­ne­go wyboru. A to przew­rotne, wi­dać że wielu to wys­tar­cza.. czy li­zakiem czy kciukiem, obo­je machają ręką przy szosie.Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia.ja mam wszys­tko lecz to­bie ciągle coś bra­kuje i myślisz ze nie masz nic