Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano.


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
mencjuszniepłaci sięza za­miaryleczza pracęktórąwykonanonie płaci siępłaci się za za­miarylecz za pracęktórą wykonanonie płaci się za za­miary

Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.Pokora to cnota, za którą nigdy nie płaci się za drogo.Piękno jest tak dalece subiektywnym pierwiastkiem, iż nie możemy znaleźć na nie takiej miary, na którą byśmy się wszyscy zgodzili.Mierz siły na za­miary, lecz nie reali­zuj za­miarów na siłę.Miłość jest jedyną namiętnością, za którą płaci się monetą z własnej mennicy.Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia!