Nie pla­nowałem te­go, by tam­to spot­ka­nie było os­tatnie, a ja pot­rze­buję os­tatnich spot­kań w pla­nach. Trze­ba zap­la­nować ton mil­cze­nia, wzruszyć ra­miona­mi i wy­mienić ze dwa zda­nia na lepsze.


nie-pla­nowałem-te­go-by tam­to-spot­ka­nie-było-os­tatnie-a ja pot­rze­buję-os­tatnich-spot­kań-w pla­nach
myarcziniepla­nowałemte­goby tam­tospot­ka­niebyłoos­tatniea ja pot­rze­bujęos­tatnichspot­kańw pla­nachtrze­ba zap­la­nowaćmil­cze­niawzruszyćra­miona­mii wy­mienićze dwazda­niana lepszenie pla­nowałempla­nowałem te­goby tam­to spot­ka­niespot­ka­nie byłobyło os­tatniea ja pot­rze­buję os­tatnichos­tatnich spot­kańspot­kań w pla­nachtrze­ba zap­la­nować tonton mil­cze­niawzruszyć ra­miona­mira­miona­mi i wy­mienići wy­mienić ze dwaze dwa zda­niazda­nia na lepszenie pla­nowałem te­goby tam­to spot­ka­nie byłospot­ka­nie było os­tatniea ja pot­rze­buję os­tatnich spot­kańos­tatnich spot­kań w pla­nachtrze­ba zap­la­nować ton mil­cze­niawzruszyć ra­miona­mi i wy­mienićra­miona­mi i wy­mienić ze dwai wy­mienić ze dwa zda­niaze dwa zda­nia na lepsze

Mężczyzn trze­ba słuchać, do­paso­wywać się do ich pla­nu dnia, py­tać, cze­go pot­rze­bują, kto ich nie docenił. -Iwona Konarska
mężczyzn-trze­ba-słuchać-do­paso­wywać ę-do ich-pla­nu-dnia-py­ć-cze­go-pot­rze­bują-kto-ich-nie docenił
Nie zda­wał so­bie spra­wy, jak bar­dzo pot­rze­buje uz­na­nia in­nych, dopóki wreszcie go nie otrzymał. -Orson Scott Card
nie-zda­wał-so­bie-spra­wy-jak bar­dzo-pot­rze­buje-uz­na­nia-in­nych-dopóki-wreszcie-go nie otrzymał