Nie po­dobaj się wszys­tkim, wys­tar­czy że Bo­gu się po­dobasz ...


nie-po­dobaj ę-wszys­tkim-wys­tar­czy-że bo­gu ę-po­dobasz
cykamniepo­dobaj sięwszys­tkimwys­tar­czyże bo­gu siępo­dobasznie po­dobaj siępo­dobaj się wszys­tkimwys­tar­czy że bo­gu sięże bo­gu się po­dobaszpo­dobasznie po­dobaj się wszys­tkimwys­tar­czy że bo­gu się po­dobaszże bo­gu się po­dobaszwys­tar­czy że bo­gu się po­dobasz

Nie mu­sisz wszys­tkiego ro­zumieć, wys­tar­czy, że wszys­tko, co Bóg da­je, kochasz.` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje! Wszys­tkie rzeczy są de­finiowa­ne przez swo­je naz­wy. Wys­tar­czy zmienić nazwę, a zmienia się obiekt.Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.W moim życiu jes­teś bar­dziej niż wys­tar­czający. Jes­teś wszys­tkim .kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem