Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by .


nie-po­magając-ko­muś-w pot­rze­bie-nie liczmy-po­tem-na po­moc-dru­giej-oso­by
chemicalsniepo­magającko­muśw pot­rze­bienie liczmypo­temna po­mocdru­giejoso­bynie po­magającpo­magając ko­muśko­muś w pot­rze­biew pot­rze­bie nie liczmynie liczmy po­tempo­tem na po­mocna po­moc dru­giejdru­giej oso­byoso­bynie po­magając ko­muśpo­magając ko­muś w pot­rze­bieko­muś w pot­rze­bie nie liczmyw pot­rze­bie nie liczmy po­temnie liczmy po­tem na po­mocpo­tem na po­moc dru­giejna po­moc dru­giej oso­bydru­giej oso­bynie po­magając ko­muś w pot­rze­biepo­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmyko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­temw pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­mocnie liczmy po­tem na po­moc dru­giejpo­tem na po­moc dru­giej oso­byna po­moc dru­giej oso­bynie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmypo­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­temko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­mocw pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giejnie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­bypo­tem na po­moc dru­giej oso­by

Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba. -PolskiPrawicowiec
wiesz-jak to jest wyr­wać-dru­giej-oso­bie-serce-nie-ja-też-nie-lecz wiem-jak ę-czu­- dru­ga-osoba
jeśli prag­niesz coś od dru­giej oso­by po­mysł czy Ty sam pot­ra­fił byś to odwzajemnic  -badtomek
śli-prag­niesz-coś-od dru­giej-oso­by-po­mysł-czy-ty sam-pot­ra­fił-byś-to odwzajemnic 
Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę. -Adam Małysz
każda-kłótnia-w rodzi­nie-każda-przyk­rość-po­wie­dziana-dru­giej-oso­bie-niesie-za sobą-naukę