Nie po­pieram rządu ja­kiego­kol­wiek. Na wy­bory się nie wy­bieram. Mój głos zmar­nuję z pełną świado­mością. I to jest z mo­jej stro­ny os­tatnie słowo wokół tej żenującej ruchawki.


nie-po­pieram-rzą-ja­kiego­kol­wiek-na wy­bory ę-nie wy­bieram-mój głos-zmar­nuję-z pełną-świado­mośą
kazik staszewskiniepo­pieramrząduja­kiego­kol­wiekna wy­bory sięnie wy­bierammój głoszmar­nujęz pełnąświado­mościąi to jest z mo­jejstro­nyos­tatniesłowowokółtej żenującejruchawkinie po­pierampo­pieram rządurządu ja­kiego­kol­wiekna wy­bory się nie wy­bierammój głos zmar­nujęzmar­nuję z pełnąz pełną świado­mościąi to jest z mo­jej stro­nystro­ny os­tatnieos­tatnie słowosłowo wokółwokół tej żenującejtej żenującej ruchawkinie po­pieram rządupo­pieram rządu ja­kiego­kol­wiekmój głos zmar­nuję z pełnązmar­nuję z pełną świado­mościąi to jest z mo­jej stro­ny os­tatniestro­ny os­tatnie słowoos­tatnie słowo wokółsłowo wokół tej żenującejwokół tej żenującej ruchawki

Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju. -Cesare Pavese
Śmierć-jest spo­kojem-ale-myśl-o śmier­-jest mą­cielem-ja­kiego­kol­wiek-spokoju
W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott
w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu. -Paul Samuel Leon Johnson
w świecie-bez-bo­ga-brak-pod­staw-do ja­kiego­kol­wiek-altruizmu
Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył