Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi.


nie-po­win­śmy-kochać-ludzi-na ty­-aby dla-nich-kochać-ich-występki-a nie po­win­śmy-niena­widzieć-występków-na ty­-aby dla-nich
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)niepo­win­niśmykochaćludzina ty­leaby dlanichichwystępkia nie po­win­niśmyniena­widziećwystępkówludzinie po­win­niśmypo­win­niśmy kochaćkochać ludziludzi na ty­leaby dla nichnich kochaćkochać ichich występkia nie po­win­niśmy niena­widziećniena­widzieć występkówwystępków na ty­leaby dla nichnich niena­widziećniena­widzieć ludzinie po­win­niśmy kochaćpo­win­niśmy kochać ludzikochać ludzi na ty­leaby dla nich kochaćnich kochać ichkochać ich występkia nie po­win­niśmy niena­widzieć występkówniena­widzieć występków na ty­leaby dla nich niena­widziećnich niena­widzieć ludzi

Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi.Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.Myślisz, że można cho­rować na Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.Aby móc nak­reślić gra­nicę myśli, po­win­niśmy poz­nać obie stro­ny tej gra­nicy […], mu­sieli­byśmy umieć po­myśleć, cze­go nie można pomyśleć.Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy.