Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi.


nie-po­win­śmy-kochać-ludzi-na ty­-aby dla-nich-kochać-ich-występki-a nie po­win­śmy-niena­widzieć-występków-na ty­-aby dla-nich
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)niepo­win­niśmykochaćludzina ty­leaby dlanichichwystępkia nie po­win­niśmyniena­widziećwystępkówludzinie po­win­niśmypo­win­niśmy kochaćkochać ludziludzi na ty­leaby dla nichnich kochaćkochać ichich występkia nie po­win­niśmy niena­widziećniena­widzieć występkówwystępków na ty­leaby dla nichnich niena­widziećniena­widzieć ludzinie po­win­niśmy kochaćpo­win­niśmy kochać ludzikochać ludzi na ty­leaby dla nich kochaćnich kochać ichkochać ich występkia nie po­win­niśmy niena­widzieć występkówniena­widzieć występków na ty­leaby dla nich niena­widziećnich niena­widzieć ludzi

Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi. -Augustyn Św
nie-powinniśmy-kochać-ludzi-na-tyle-aby-dla-nich-kochać-ich-występki-a-nie-powinniśmy-nienawidzić-występków-na-tyle-aby-dla-nich-nienawidzić
Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu. -John Churton Collins
połowa-naszych-po­myłek-po­lega-na tym-że kieru­jemy ę-uczu­ciem-gdy-po­win­śmy-myść-dru­ga połowa-że ro­zumu­jemy-kiedy
Myślisz, że można cho­rować na 
myślisz-że można-cho­rować-na od­wrot­ność-np-po­win­nam go po­kochać-a niena­widze-i odwrotnie
Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy