Nie pod każdym ka­mieniem mie­szkają ro­baki. Pod niektóry­mi są przyg­niecione ser­ca. Z cyk­lu po­wieści


nie-pod-każdym-ka­mieniem-mie­szkają-ro­baki-pod niektóry­mi-są przyg­niecione-ser­ca-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
riderniepodkażdymka­mieniemmie­szkająro­bakipod niektóry­misą przyg­niecioneser­cacyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczenianie podpod każdymkażdym ka­mieniemka­mieniem mie­szkająmie­szkają ro­bakipod niektóry­mi są przyg­niecionesą przyg­niecione ser­caz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczenianie pod każdympod każdym ka­mieniemkażdym ka­mieniem mie­szkająka­mieniem mie­szkają ro­bakipod niektóry­mi są przyg­niecione ser­caz cyk­lu po­wieścinie pod każdym ka­mieniempod każdym ka­mieniem mie­szkająkażdym ka­mieniem mie­szkają ro­bakinie pod każdym ka­mieniem mie­szkająpod każdym ka­mieniem mie­szkają ro­baki

Pod­niesiony głos nie ut­rzy­ma dialogu. Z cyk­lu po­wieści Chce­my prze­nosić góry, a nie pot­ra­fimy pod­nieść człowieka, który upadł na ko­lana. Z cyk­lu po­wieści Możesz omi­jać kłopo­ty sze­rokim łukiem, a i tak znajdą się ta­cy, którzy dos­tar­czą ci je pod nogi. Z cyk­lu po­wieści W ser­cu liczą się uczu­cia a mnożą ra­ny. Z cyk­lu po­wieści Setką ka­mieni szlachet­nych nie zmieni się jed­ne­go szlachet­ne­go ser­ca w ka­mień. Z cyk­lu po­wieści W świet­le pra­wa często występują zaćmienia. Z cyk­lu po­wieści