Nie pokładaj swych nadziei w szklan­ce wody. 011 


nie-pokładaj-swych-nadziei-w-szklan­-wody-011 
wdechniepokładajswychnadzieiszklan­cewody011 nie pokładajpokładaj swychswych nadzieinadziei ww szklan­ceszklan­ce wodynie pokładaj swychpokładaj swych nadzieiswych nadziei wnadziei w szklan­cew szklan­ce wodynie pokładaj swych nadzieipokładaj swych nadziei wswych nadziei w szklan­cenadziei w szklan­ce wodynie pokładaj swych nadziei wpokładaj swych nadziei w szklan­ceswych nadziei w szklan­ce wody

Chcąc wy­wołać burzę w szklan­ce wody Uważaj, żeby nie uto­pić się w łyżeczce! Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw.Kobieta nie powinna opierać całej swojej nadziei tylko na swych powabach.Ma tak niez­wykłe body Że top­nieję jak w szklan­ce lód I po­wody do opo­ru, ku­si węch Ber­ga­mot­ka i miód Zniewa­la przez war­gi przelewana Go­rycz pożądania Ukocha­na, is­tny cud Proszę przes­tać, na miły Bóg Jak uchro­nić się od zawału? Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią: