Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje.


nie-porzucaj-nadzieje-jakoć-ę-kolwiek-dzieje
jan kochanowskinieporzucajnadziejejakoćsiękolwiekdziejenie porzucajporzucaj nadziejejakoć sięsię kolwiekkolwiek dziejenie porzucaj nadziejejakoć się kolwieksię kolwiek dziejejakoć się kolwiek dzieje

Człowiek może ogarnąć tak niewiele rzeczy na­raz; widzi­my tyl­ko to, co dzieje się przed na­mi, tu i te­raz; unao­cznienie so­bie równoczes­nej mno­gości pro­cesów, jak­kolwiek związa­nych ze sobą, jak­kolwiek się na­wet uzu­pełniających, przek­racza je­go możli­wości. Doświad­cza­my te­go na­wet wo­bec zja­wisk względnie pros­tych. Los jed­ne­go człowieka może znaczyć wiele, los kil­ku­set trud­no jest objąć, ale dzieje ty­siąca, mi­liona nie znaczą w grun­cie rzeczy nic.Nie porzu­caj nadzieje, ja­koć się kol­wiek dzieje.Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nicNajwiększa krzywda, jaką znają dzieje, gdy krzywdy chcącej krzywda się nie dzieje.Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje.codzien­nie da­jesz mi nadzieję... tak nadzieję ... py­tając jak się czuję , jak minął mi dzień ... po czym piszesz