Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.


nie-pot­ra­fię-już-kochać-nie-pot­ra­fię-już-niena­widzić-ob­ są mi uczu­cia-­kie-jak ra­dość-i za­dowo­lenie-jest we mnie
nati02niepot­ra­fięjużkochaćnieniena­widzićob­ce są mi uczu­ciata­kiejak ra­dośći za­dowo­leniejest we mniemnóstwożalui bóluyciewys­sałoze mniete uczu­ciajes­temwypalonanie pot­ra­fiępot­ra­fię jużjuż kochaćnie pot­ra­fiępot­ra­fię jużjuż niena­widzićob­ce są mi uczu­cia ta­kieta­kie jak ra­dośćjak ra­dość i za­dowo­leniei za­dowo­lenie jest we mniejest we mnie mnóstwomnóstwo żalużalu i bóluŻycie wys­sałowys­sało ze mnieze mnie te uczu­ciajes­tem wypalonanie pot­ra­fię jużpot­ra­fię już kochaćnie pot­ra­fię jużpot­ra­fię już niena­widzićob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dośćta­kie jak ra­dość i za­dowo­leniejak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mniei za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwojest we mnie mnóstwo żalumnóstwo żalu i bóluŻycie wys­sało ze mniewys­sało ze mnie te uczu­cia

Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.Twier­dzę, że ją kocham. Co to znaczy? Oz­nacza to, że oglądam moją przeszłość i przyszłość w świet­le te­go uczu­cia. To tak, jak­bym pi­sał w ob­cym języ­ku, który nag­le pot­ra­fię przeczy­tać. Ona wy­jaśnia mi mnie sa­mego bez słów. Jak ge­niusz nie jest świado­ma te­go, co czyni.JAk to jest...Ty­le lat wyk­ształce­nia, ty­le myśli, bo­gate życie wewnętrzne, emoc­jo­nal­ne... i dla świata jes­tem ni­kim. Brak pra­cy, bo mam zbyt wiele w so­bie współczu­cia, bo nie pot­ra­fię kłamać i działać na szkodę... A JA POP­ROSTU CHCĘ ŻYĆ W ZGODZIE Z SU­MIENIEM, ze sobą, z war­tościami w ja­kie wie­rze... Tak już wiem, że to naz­byt wiele.Naz­wa­nie go im­po­ten­tem bar­dziej za­bolało niż to, ze już nig­dy nie zo­baczy mnie na oczy. Ta­ki świat dziec­ko. Uczu­cia szlak tra­fił, a jak już coś się czu­je, to zaw­sze przeszkadza mo­ja nad­mier­na ak­tywność seksualna.– JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ? – Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz... – JES­TEM ZASMUTKOWANY.minął rok,a jak­by se­kun­da Two­ja twarz rozpływa się w lustrach miś już Tobą nie pachnie do snu mnie utu­la niezdarnie na zdjęcia już nie patrzę obojętności kłódki, założyłam na nie  A wszys­tko to te­mu, że Ser­ce pus­tsze o ki­log­ram uczu­cia już nie bi­je tak samo